Искать


 

П'ятница, 27 Травень 2016 11:38

ГУ Держпраці інформує: придатність працівника до роботи за результатами медогляду

Оцените материал
(0 голосов)

ГУ Держпраці інформує: придатність працівника до роботи за результатами медогляду

   Після проведення медогляду працівника, питання придатності до роботи в кожному окремому випадку вирі­шується індивідуально з урахуван­ням особливостей функціонального стану організму (характеру, ступе­ня прояву патологічного процесу, наявності хронічних захворювань), умов праці та результатів додатко­вих методів обстеження.

   Результати попереднього (періо­дичних) медичного огляду праців­ників і висновок Комісії про стан здоров'я заносяться до Картки пра­цівника, який підлягає поперед­ньому (періодичним) медичному огляду (далі - Картка працівника), та медичної картки амбулаторного хворого (форма 025/о). На підставі Картки працівника Комісією видається працівнику ме­дична довідка про проходження по­переднього (періодичного) медич­ного огляду працівника.

   На підставі наказу Міністерства охорони здоров'я України від 14.02.2012 р. №107 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 р. №246» карт­ка працівника зберігається в зак­ладі охорони здоров'я, який прово­див медичний огляд, на підставі укладеного договору з роботодавцем протягом трудової діяльності пра­цівника, надається Комісії під час проведення медичних оглядів.

   У разі зміни місця роботи Картка працівника видається працівникові під розписку для проходження мед­огляду за новим місцем роботи. Копія Картки працівника збері­гається в архіві закладу охорони здоров'я, який проводив медичний огляд, на підставі укладеного дого­вору з роботодавцем протягом 15 років після звільнення працівника.

   За результатами періодичних медичних оглядів (протягом міся­ця після їх закінчення) Комісія оформляє Заключний акт за резуль­татами періодичного медичного ог­ляду працівників (далі - Заключ­ний акт) у шести примірниках: один примірник залишається в за­кладі охорони здоров'я, що прово­див медогляд, інші надаються ро­ботодавцю, представнику проф­спілкової організації або уповнова­женій працівниками особі, профпатологу, закладу державної санітар­но-епідеміологічної служби, робочо­му органу виконавчої дирекції Фон­ду. Термін зберігання Заключного акта 5 років.

   У Заключному акті, за результа­тами періодичного медогляду пра­цівників, Комісія перелічує комп­лекс оздоровчих та санітарно-епіде­міологічних заходів, які слід вико­нати на підприємстві. Представник роботодавця надає для контролю інформацію про виконання Заключ­ного акта минулого року. Результа­ти контролю заносять до Заключно­го акта за поточний рік.

   Обов'язковою частиною Заключного акта є додатки з поіменними списками тих працівників, у яких виявлено підозру на професійне захворювання, тих, що підлягають обстеженню,осіб з виявленими вперше загальними захворюваннями та тих, що потребують переведення на іншу роботу лікування.

   Якщо під час проведення періо­дичного медичного огляду вини­кають підозри щодо наявності у працівника професійного захворю­вання, заклад охорони здоров'я надсилає до державної санітарно-епідеміологічної служби запит на складання санітарно-гігієнічної ха­рактеристики умов праці праців­ника при підозрі в нього професій­ного захворювання (отруєння), що обслуговує територію, де міститься підприємство, а також направляє працівника на консультацію в ус­тановленому порядку до профпатолога міста, області.

   Для встановлення остаточного діагнозу та зв'язку захворювання з впливом шкідливих факторів ви­робничого середовища і трудового процесу гірофпаголог направляє хворого до спеціалізованого закла­ду охорони здоров'я, який після ам­булаторного та/або стаціонарного обстеження встановлює діагноз професійного захворювання.

  Віднесення захворювання до професійного здійснюється відпо­відно до процедури встановлення зв'язку захворювання з умовами праці та переліку професійних за­хворювань, затвердженого постано­вою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 р. №1662.

   Своєчасна організація медично­го огляду у відповідності до вимог Порядку з залученням лікарів за­кладу охорони здоров'я, що мають підготовку з професійної патології, сприятиме своєчасному виявлен­ню професійних захворювань у працівників та проведенню необ­хідних оздоровчих та лікувально-профілактичних заходів для збере­ження здоров'я хворих.

                                                                             

 

Прочитано 574 раз Последнее изменение П'ятница, 27 Травень 2016 11:41
Автор

Автор-редактор статей

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Дополнительная информация