UkraineNOW

 

 

Искать


 

Автор

Автор

Автор-редактор статей

    Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105 (далі — Закон № 1105) встановлено, що допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї страхових випадків, зокрема, тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві.

    Враховуючи зазначене, у разі якщо застрахована особа не здійснює трудову діяльність (підприємство не працює та не оформлено простій) та не нараховується заробітна плата, допомога по тимчасовій непрацездатності не надається.

    Якщо під час простою підприємства не з вини працівника з оплатою не нижче від двох третин тарифної ставки передбачено вихід працівника на роботу і у зв’язку із настанням тимчасової непрацездатності ним було втрачено право на таку виплату (оплату за час простою), йому призначається допомога по тимчасовій непрацездатності на підставі виданого у встановленому порядку листка непрацездатності та обчислюється середня заробітна плата для розрахунку допомоги відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабміну від 26.09.2001 р. № 1266 (в редакції постанови Кабміну від 26.06.2015 р. № 439).

    Додатково нагадуємо, що  відповідно до ст. 23 Закону № 1105 допомога по тимчасовій непрацездатності не надається за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням.

http://dsp.gov.ua/khersonshchyna-pro-oplatu-likarnianoho-u-period-prostoiu-pidpryiemstva

    Головне управління Держпраці у Луганській області повідомляє що, постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 226 (далі – ПКМУ № 226) встановлено, що на час дії пунктів 4 і 5 розділу І Закону України від 17 березня 2020 р. № 530-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» дія Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 № 761 (далі – Технічний регламент) не поширюється на засоби індивідуального захисту, включені до «Переліку лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України звільняються від оподаткування податком на додану вартість», затвердженого ПКМУ № 224 (далі – перелік) .

    Для введення в обіг засобів індивідуального захисту, включених до зазначеного переліку, заявник подає до Державної служби з питань праці (її територіального органу) заяву із зазначенням мети ввезення, інформації щодо виробника, назви виробів, номера партії або серійного номера, обсягу партії, а також дані щодо призначення виробу та способу дії (далі – заява).

За результатами опрацювання поданих документів Державна служба з питань праці (її територіальний орган) видає заявнику повідомлення про введення в обіг окремих засобів індивідуального захисту, стосовно яких не виконані вимоги технічних регламентів, але використання яких необхідне в інтересах охорони здоров’я (далі – повідомлення). Розгляд документів та видача повідомлення здійснюються на безоплатній основі.

    Засоби індивідуального захисту, щодо яких іде мова, визначено у підрозділі «Засоби індивідуального захисту» розділу «Медичне обладнання для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу хворим на COVID-19» переліку.

    Разом з тим, роз’яснюємо, що:

- Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15 січня 2015 року № 124-VIII (далі – ЗУ № 124) визначено, що введення в обіг - це надання продукції на ринку України в перший раз, а надання продукції на ринку – це будь-яке платне або безоплатне постачання продукції для розповсюдження, споживання чи використання на ринку України в процесі здійснення господарської діяльності.;

- Законом України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» від 2 грудня 2010 року № 2736-VI (далі – ЗУ № 2736) визначено, що постачання продукції - будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу права власності на такі товари за компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатної поставки товарів (результатів робіт) та операції з передачі майна орендодавцем (лізингодавцем) на баланс орендаря (лізингоотримувача) згідно з договорами фінансової оренди (лізингу) або поставки майна згідно з будь-якими іншими договорами, умови яких передбачають відстрочення оплати та передачу права власності на таке майно не пізніше дати останнього платежу.;

- Узагальнене поняття, відповідно до законодавства України, «Товару» — будь-яка продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для продажу (оплатної передачі).

З метою оперативного надання повідомлення рекомендуємо використовувати шаблон заяви (додається).

За додатковими роз’ясненнями та інформацією щодо подання заяв та отримання повідомлень можна звертатись до Інформаційно-консультаційного пункту з питань дозвільної системи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Головного управління Держпраці у Луганській області за адресою: вул. Малиновського, 1А, м. Лисичанськ, Луганська обл., 93100, або за телефоном (06451) 7-37-49.

ДОДАТОК 1

ШАБЛОН ЗАЯВИ

Керівнику ____________________________
                         (територіального органу Держпраці)

ЗАЯВА

про введення в обіг засобів індивідуального захисту, включених до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 № 224,

_____________________________________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання)

____________________________________________________________________________________________

(місцезнаходження суб’єкта господарювання)

____________________________________________________________________________________________

(ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер

____________________________________________________________________________________________

облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта*)

Телефон, інші засоби комунікації   ______________________________________________

Мета ввезення (введення в обіг) продукції ________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

прошу надати повідомлення про введення в обіг окремих засобів індивідуального захисту, стосовно яких не виконані вимоги Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого поставою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 № 761, але використання яких необхідне в інтересах охорони здоров’я за наступними характеристиками (заповнити для кожної назви виробу):

Назва виробу________________________________________________________________

Код згідно з УКТЗЕД_________________________________________________________

Інформація щодо виробника____________________________________________________

Номера партій або серійного номера___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Обсяг партії__________________________________________________________________

Дані щодо призначення виробу та способу дії_____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____ ________ 2020 р. ______           _________________________________________

                                                     (підпис)     (ініціали та прізвище фізичної особи /керівника юридичної особи)

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті.

    Стаття 24 Конституції України проголошує рівність прав і свобод жінок з чоловіками. З метою фактичного забезпечення рівноправності, з урахуванням особливостей жіночого організму, трудовим законодавством передбачено спеціальні правила охорони праці жінок, пільги і додаткові гарантії їх трудових прав.

    Відповідно до ст. 174 Кодексу Законів про працю України забороняється застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах, крім деяких підземних робіт (нефізичних робіт або робіт по санітарному та побутовому обслуговуванню). Забороняється також залучення жінок до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

    Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, а також граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці.

    Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 10.12.93 № 241 «Про затвердження Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками» гранично допустиме навантаження для жінок наступне:

Характер робіт

Гранично допустима вага вантажу, кг

Підіймання і переміщення вантажів при чергуванні з іншою роботою (до 2 разів на годину)

10

Підіймання і переміщення вантажів постійно протягом робочої зміни

7

Сумарна вага вантажу, який переміщується протягом кожної години робочої зміни, не повинна перевищувати:

з робочої поверхні

350 кг

з підлоги

175 кг

Примітки:

 1. У вагу вантажу, що переміщується, включається вага тари і упаковки.
 2. При переміщенні вантажу на візках або у контейнерах докладене зусилля не повинно перевищувати 10 кг.
 3. Рівнем робочої поверхні вважається робочий рівень конвеєра стола, верстата, тощо згідно з ГОСТами 12.2.032-78 та 12.2.033-78.
    Головне управління Держпраці у Луганській області повідомляє що, постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 536 (далі – ПКМУ № 536) затверджено «Технічний регламент рухомого обладнання, що працює під тиском» (далі – Технічний регламент). ПКМУ № 536 набрала чинності з 1 січня 2020 року.
    Цей Технічний регламент визначає вимоги до рухомого обладнання, що працює під тиском, з метою забезпечення безпечності та обігу такого обладнання на ринку України.
    Технічний регламент розроблений на основі Директиви 2010/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 червня 2010 р. про рухоме обладнання, що працює під тиском, та про припинення дії Директив Ради 76/767/ЄЕС, 84/525/ЄЕС, 84/526/ЄЕС, 84/527/ЄЕС та 1999/36/ЄС.
    Визначення «рухоме обладнання, що працює під тиском» відображено у п.п. 18 п. 5 Технічного регламенту.
    Дія цього Технічного регламенту поширюється на:
- нове рухоме обладнання, що працює під тиском, визначене в підпункті 18 пункту 5 цього Технічного регламенту, яке не було введено в обіг, для надання його на ринку;
- рухоме обладнання, що працює під тиском, визначене в підпункті 18 пункту 5 цього Технічного регламенту, яке має маркування знаком відповідності цьому Технічному регламенту або Технічному регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 967 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 86, ст. 2880), для проведення періодичного інспектування, проміжного інспектування, виняткових перевірок і використання;
- рухоме обладнання, що працює під тиском, визначене в підпункті 18 пункту 5 цього Технічного регламенту, яке не має маркування знаком відповідності Технічному регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 967, для проведення переоцінки відповідності.
    Виробники, уповноважені представники, імпортери, розповсюджувачі та власники рухомого обладнання, що працює під тиском, повинні виконувати обов’язки, визначені технічним регламентом.
    Державний ринковий нагляд і державний контроль введеного в обіг рухомого обладнання, що працює під тиском, здійснюється відповідно до закону з урахуванням вимог цього Технічного регламенту.
    За наявності підстав вважати, що продукція не відповідає встановленим вимогам, або становить загрозу будь-яким суспільним інтересам, користувачі (споживачі) такої продукції, мають право звертатись до органу державного ринкового нагляду за захистом порушеного права на безпечність продукції.
Разом з тим, якщо власник вважає або має підстави вважати, що рухоме обладнання, що працює під тиском, не відповідає вимогам, визначеним у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами, додатку С до Конвенції (зокрема вимогам щодо періодичної перевірки) та у цьому Технічному регламенті, він не надає таке обладнання на ринку або не використовує до приведення його у відповідність із зазначеними вимогами. Якщо рухоме обладнання, що працює під тиском, становить ризик, власник повідомляє про це виробнику, імпортеру або розповсюджувачу, а також відповідному органу ринкового нагляду.
   Власники документально оформлюють випадки про невідповідність такого рухомого обладнання, що працює під тиском, вимогам цього Технічного регламенту та вжиті коригувальні заходи.
    За додатковими роз’ясненнями та інформацією щодо відповідності нехарчової продукції вимогам технічних регламентів можна звертатись до Інформаційно-консультаційного пункту з питань дозвільної системи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Головного управління Держпраці у Луганській області за адресою: вул. Малиновського, 1А, м. Лисичанськ, Луганська обл., 93100, або за телефоном (06451) 7-37-49.

    Відділ державного нагляду в газовому комплексі Управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Луганській області нагадує про вимоги безпечної експлуатації автомобільних газозаправних станцій, автомобільних газозаправних пунктів (далі – АГЗП) автозаправних станцій юридичних та фізичних осіб, а саме:

    На АГЗП повинно бути передбачено цілодобове чергування працівників, які експлуатують та обслуговують обладнання. Включення АГЗП після тимчасової перерви в роботі здійснюють після зовнішнього огляду технологічного обладнання, резервуарів, газопроводів, систем контрольно-вимірювальних приладів, автоматики і засобів протиаварійного захисту.

   Забороняється здійснювати приймання і передачу зміни при здійсненні ліквідації аварії та під час робіт із зливання-наливання.

    Працівники, які експлуатують та обслуговують обладнання АГЗП, повинні бути навчені за професією та з питань охорони праці.

    З метою виявлення несправностей і своєчасного їх усунення працівники повинні щозміни перевіряти технологічне обладнання, газопроводи, запобіжну арматуру, електрообладнання, вентиляційні системи, засоби вимірювань, протиаварійний захист, блокування і сигналізацію вибухопожежонебезпечних виробництв АГЗП.

    Виявлені під час експлуатації витоки газу необхідно негайно усувати. Усунення витоків газу на обладнанні, що працює, забороняється.

    Несправні агрегати, резервуари, газопроводи повинні бути відключені з встановленням заглушок, відремонтовані або демонтовані.

    На газопроводах АГЗП необхідно наносити позначки напряму руху потоку газу.

    Запірна арматура, зворотні і швидкісні клапани повинні забезпечувати швидке і герметичне відключення подавання газу та виключати можливість втручання в їх конструкцію на місці експлуатації.

    Обслуговування і ремонт запірної арматури необхідно проводити з періодичністю, зазначеною в технічній документації або документації з експлуатації обладнання.

    Поточний ремонт необхідно проводити не рідше одного разу на рік.

    Запірну арматуру на газопроводах і обладнанні АГЗП перевіряють на положення «відкрито-закрито» відповідно до вимог документації заводу-виробника з експлуатації обладнання.

    Різьбові і фланцеві з’єднання технологічного обладнання, трубопроводів і запірної арматури перевіряють на герметичність приладовим методом або за допомогою мильної емульсії щомісяця. Виявлені нещільності необхідно негайно усувати.

    Забороняється експлуатація технологічного обладнання, резервуарів і газопроводів при несправних і не настроєних запобіжно-скидних клапанах.

    Спрацювання запобіжно-скидних клапанів необхідно перевіряти шляхом короткочасного їх відкриття відповідно до вимог документації з експлуатації заводу-виробника.

    Гумовотканинні рукави пристроїв зливання-наливання для захисту від статичних електричних зарядів повинні обвиватись мідним дротом або мідним тросиком. Обидва кінці дроту або тросика з’єднуються з наконечниками гумовотканинних рукавів паянням або болтовим з’єднанням.

    Для операцій зливання-наливання допускається використовувати металорукави або металеві шарнірні рукави, конструкція яких забезпечує захист від статичних електричних зарядів.

    Гумовотканинні рукави, що застосовують при операціях зливання-наливання і наповнення балонів, за наявності на них тріщин, надрізів, здуття і потертостей необхідно замінювати новими. Тривалість їх експлуатації не повинна перевищувати строку, визначеного документацією з експлуатації.

    Рукави повинні мати маркування із зазначенням номінального тиску, строків проведеного і чергового гідравлічних випробувань.

   Під час технологічних процесів забороняється підтягувати накидні гайки рукавів, від’єднувати рукави, а також застосовувати ударний інструмент при накручуванні і відкручуванні гайок.

    Порядок заправлення автомобілів, що належать юридичним та фізичним особам, визначається Інструкцією про порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку газів вуглеводневих скраплених для комунально-побутового споживання та автомобільного транспорту.

   На території виробничої зони та у вибухопожежонебезпечних приміщеннях АГЗП забороняються застосовування відкритого вогню і проведення робіт, при яких можливе виникнення іскроутворення.

    В’їзд автомашин на АГЗП, а також зливання і наливання зрідженого вуглеводневого газу під час виконання вогневих робіт забороняються.

    На виробничій території АГЗП не допускається розміщення сторонніх предметів і горючих матеріалів. Проїзди і проходи повинні бути вільними.

    Чистий і використаний матеріал для обтирання повинен зберігатися окремо в металевих скриньках зі щільно закритими кришками.

    На виробничій території АГЗП не допускається перебування сторонніх осіб. В’їзд на територію АГЗП і заправлення автомобілів із пасажирами забороняються.

    При аварійному витоку газу необхідно вжити заходів щодо ліквідації витоку, зупинити технологічні процеси, заглушити двигуни усіх автомобілів.

    При аварійному витоку газу з резервуарів або трубопроводів необхідно вжити заходів щодо його ліквідації, виведення сторонніх осіб із зони можливої загазованості, створення парової завіси.

    Дотримання цих вимог та вимог безпеки, які наведені у Правилах безпеки систем газопостачання, є запорукою збереження здоров’я та життя працівників та оточуючих людей в процесі виробничої діяльності на території АГЗП.

    Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» та Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»  з 12 березня 2020 року на всій території України введено карантин.

    Згідно вказаних нормативно-правових актів:

 • на період карантину роботодавець може дозволити працівнику, у тому числі держслубовцю, працювати вдома;
 • власники підприємств, установ, організацій можуть змінювати режим роботи, щодо прийому та обслуговування осіб;
 • з дня оголошення карантину зупиняється перебіг строків звернення за отриманням та строків надання адміністративних та інших послуг.

    Головне управління Держпраці у Луганській області інформує, що у зв’язку з введенням карантину на період його дії заборонено проведення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням  законодавства. Тобто, інспекторами праці  у цей період не здійснюються інспекційні відвідування суб’єктів господарювання.

    Головне управління Держпраці у Луганській області повідомляє, що в цей період продовжується робота за наступними напрямками:

 • розгляд звернень громадян відповідно до вимог Закону «Про звернення громадян»;
 • аналіз інформації, яка отримана із публічних джерел, від правоохоронних органів, ДПС та ПФУ з метою визначення кола суб’єктів господарювання, які порушують вимоги законодавства про працю, та щодо яких наявні підстави для здійснення заходів державного контролю   після закінчення карантину;
 • надання консультацій громадянам та суб’єктам господарювання засобами електронного та мобільного зв’язку.

    Головним управлінням Держпраці у Луганській області завершено проведення спеціального розслідування нещасного випадку з тяжким наслідком, що стався 13 березня 2020 року у Відокремленому підрозділі «Шахта імені Г.Г. Капустіна» Публічного акціонерного товариства «Лисичанськвугілля».

    Вивчивши обставини, комісія зі спеціального розслідування дійшла до висновку, що причинами нещасного випадку є технічна причина, а саме: незадовільний технічний стан виробничих об’єктів, будівель, споруд, інженерних комунікацій, території, а також організаційна причина, а саме: залучення до роботи працівників не за спеціальністю (професією).

    Нещасний випадок визнано таким, що пов’язаний з виробництвом, на потерпілого складено акт за формою Н-1/П.

         У  Головному  управлінні Держпраці у Луганській області  створена спеціальна комісія та розпочато розслідування нещасного випадку з тяжким наслідком, що стався 02 квітня 2020 року  у  Відокремленому підрозділі «Шахта Привільнянська» Публічного акціонерного товариства «Лисичанськвугілля» з прохідником дільниці №1.

         При проведенні кріплення забою розвідувальної печі трапилось обрушення порід покрівлі, внаслідок потерпілий отримав тяжку травму. Обставини та причини нещасного випадку з’ясовуються.

    Головним управлінням Держпраці у Луганській області завершено спеціальне розслідування випадку смерті працівника під час виконання ним трудових обов’язків, що стався 22 лютого 2020 року у Комунальному некомерційному підприємстві Лисичанської міської ради Луганської області «Центр Первинної медико-санітарної допомоги №1».

    Вивчивши обставини, комісія зі спеціального розслідування дійшла до висновку, що причиною нещасного випадку є: незадовільні фізичні дані та стан здоров’я потерпілого. Нещасний випадок визнано таким, що не пов'язаний з виробництвом, на потерпілого складено акт за формою Н-1/НП.

    З початком проведення сезонних робіт в агропромисловому комплексі значно зростають обсяги та інтенсивність виконання відповідних технологічних операцій. Зокрема, зростає кількість осіб, що беруть участь у виробництві, у тому числі за рахунок тимчасово залучених, збільшується кількість задіяної техніки, тривалість сільськогосподарських робіт протягом доби тощо. Цей травмонебезпечний період в сільськогосподарському виробництві зумовлений максимальним напруженням, перенасиченістю праці, що призводить до помилкових дій, нехтування безпекою та відсутністю належного контролю за безпечним виконанням робіт з боку інженерно-технічного персоналу.

    Нещасні випадки в агропромисловому комплексі найчастіше трапляються під час експлуатації самохідних машин. Це, насамперед, трактори та вантажні автомобілі. Однією із причин нещасних випадків у сільському господарстві є банальна неуважність і порушення працівниками простих норм безпеки праці під час виконання механізованих процесів.

    Тому, особливу увагу аграріїв звертаємо на небезпечні та шкідливі виробничі чинники, які можуть впливати під час використання сільськогосподарської техніки:

 • фізичні - рухомі агрегати й механізми, підвищена температура, запиленість та загазованість повітря робочої зони;  рівень шуму, вібрації,  освітленості робочої зони, статичної електрики;
 • хімічні - пестициди, агрохімікати, гази розкладання органічних речовин;
 • психофізіологічні - фізичні  та нервово-психічні перевантаження.

    Від цих чинників залежить і професійні ризики. Зокрема, ризики під час роботи на ґрунтооброблювальних, посівних та садильних машинах, під час агрегатування сільськогосподарської техніки:

 • перекидання машини, агрегату;
 • раптове опускання навісного знаряддя;
 • травмування працівника рухомими механізмами машин;
 • наїзд   на дорожні перешкоди або на працівника;
 • падіння знаряддя на працівника;
 • втрата стійкості з'єднуваного (агрегатованого) знаряддя;
 • падіння працівника з машин;
 • від'єднання причепу під час руху.

    Тож, керівникам і спеціалістам підприємств слід посилити профілактичну роботу по запобіганню виробничого травматизму в поточному році, організувати роботу згідно Правил охорони праці у сільськогосподарському виробництві (НПАОП 01.0-1.02-18):

 1. Експлуатація сільськогосподарських машин (сільськогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем складових частин та окремих технічних вузлів) має здійснюватися з урахуванням вимог експлуатаційної документації.
 2. Вузли та елементи сільськогосподарських машин, що рухаються, обертаються та можуть становити небезпеку, мають бути огороджені захисними кожухами, які забезпечують безпеку працівників.
 3. Не дозволяється:

- експлуатація несправних машини та обладнання;

- експлуатація сільськогосподарських тракторів без електростартерного запуску двигуна та з відсутньою або несправною системою блокування запуску двигуна за ввімкнутої передачі.

 1. Перед виконанням робіт треба переконатися, що дроти повітряних ліній електропередач не буде зачіпати техніка, проїжджаючи під ними.
 2. Під час проїзду сільськогосподарської техніки потрібно дотримуватися безпечної дистанції.

    Нагадуємо, що державний технічний огляд зареєстрованих технологічних транспортних засобів проводиться щороку, з метою контролю технічного стану транспортних засобів, перевірки їх на відповідність чинним на території України нормативно-правовим актам з охорони   праці   та   встановлення відповідності ідентифікаційних номерів записам у реєстраційному документі.

    Технічний стан технологічних транспортних засобів має відповідати вимогам правил, нормативів і стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху,  охорони праці, промислової безпеки та охорони навколишнього природного середовища.

Дополнительная информация